Varmt välkommen på Healingmeditationen
tvilling låga

Varmt välkommen på Healingmeditationen

Varmt välkommen på Healingmeditationen:
”Fördjupningen Inåt 220919” måndagen den 19/9 kl. 19-20
220919 uppstår en vidgning av den själsliga fördjupning som vi nu går in i. Själen vill ta oss med på en resa djupare inåt. Djupt in i våra inre rum. Här får vi komma i kontakt med vår själs inre väsen, och alla dess minnen som nu är direkt kopplade till våra nuvarande jordiska liv.
Minnen möter sinnen och här finns en enorm möjlighet för oss till läkning, förståelse, styrka och en visdom bortom tiden. Denna process ger oss en enorm hjälp i att förstå våra livs cykler, och särskilt den cykel som vi just nu befinner oss i – där en karmacykel har avslutats och en ny har börjat. Både för oss och för vår mänskliga väg på Moder Gaia.
Vi befinner oss nu i en jord-elementets tid med en stark dragning i energin inåt. Detta är för att vi ska kunna stå i den samtidiga fullbordan och nya början av vår karmacykel i det jordiska som sker. En helt ny tid tar vid, men vår själsliga djupa visdom är fullständigt lugn i allt som sker. Den har vandrat många tidevarv, och vet att det som en gång börjat också alltid slutar när något nytt tar vid.
Moder Gaias olika guidevärldar och Universums guider sluter upp med oss för att hjälpa oss djupare in i denna heliga process. Vår enorma styrka kommer att bli tydligare och tydligare för oss.
Med mina guiders vägledning håller jag utifrån detta en Healingmeditation måndagen den 19/9 kl. 19-20 med temat ”Fördjupningen Inåt 220919”.
Du kan även göra Healingmeditationen efteråt om tiden inte passar dig, samt göra den flera gånger. Guider ifrån Universums och Moders Jords olika dimensioner kliver fram och hjälper oss genom att förmedla sin kunskap och healing igenom mig.
Healingmeditationen äger rum i livesändning i en sluten facebook-grupp. Vill du vara med så:
1. Swishar du 150 kronor till 1230993246 mitt företag ”Eva Edman”- är du utomlands gör du en inbetalning via banken till Iban-nummer: SE3680000848066942043271 och bankens BIC är SWEDSESS
och
2. söker samtidigt in till facebook-gruppen: ”Fördjupningen Inåt 220919″ som du hittar genom att dubbelklicka på följande länk:
https://www.facebook.com/groups/417034550558092
OBS!! se till att söka in i gruppen och betala in i god tid så att jag hinner godkänna dig in i gruppen om du vill delta i liven. Senaste insläpp i gruppen görs en halvtimme innan start. Du kan självklart även betala in efteråt och göra Healingmeditationen som då finns sparad överst i gruppen. Gruppen ligger kvar i 1 år.
Varmt välkommen in i Fördjupningen inåt
Warm welcome to the Healing Meditation:
”The Deepening Inwards 220919” Monday the 19/9 at. 19-20
220919 emerges an expansion of the spiritual deepening that we are now entering. The soul wants to take us on a journey deeper inward. Deep into our inner rooms. Here we may get in touch with the inner essence of our soul, and all its memories that are now directly connected to our current earthly lives.
Memories meet minds and here lies a huge opportunity for us for healing, understanding, strength and wisdom beyond time. This process gives us a huge help in understanding the cycles of our lives, and especially the cycle we are currently in – where one cycle of karma has ended and a new one has begun. Both for us and for our human path on Mother Gaia.
We are now in the age of the Earth element with a strong pull in energy inward. This is so that we can stand in the simultaneous completeness and new beginnings of our karma cycle in the earthly that is happening. A brand new time is approaching, but our spiritual deep wisdom is completely calm in all that is happening. It has walked many ages, and knows that what once began also ends when something new takes over.
Mother Gaia’s various guide worlds and Universe guides end with us to help us deeper into this sacred process. Our enormous strength will become clearer and clearer to us.
With the guidance of my guides, I will therefore hold a Healing Meditation on Monday 19/9 at. 19-20 with the theme ”Deepening Inwards 220919”.
You can also do the Healing Meditation afterwards if the time doesn’t suit you, as well as do it several times. Guides from the different dimensions of the Universe and Mother Earth step forward and help us by passing on their knowledge and healing through me.
The healing meditation takes place live in a closed Facebook group. Do you want to join so:
1. If you swish SEK 150 to 1230993246 my company ”Eva Edman” – if you are abroad you make a deposit through the bank to Iban number: SE3680000848066942043271 and the bank’s BIC is SWEDSESS
and
2. at the same time searches for the Facebook group: ”The Deepening Inåt 220919” which you will find by double clicking on the following link:
https://www.facebook.com/groups/417034550558092
Attention!! be sure to enter the group and pay in advance so that I can approve you into the group if you want to participate in the live. The last entry into the group is made half an hour before start. Of course, you can also pay in afterwards and do the Healing Meditation which is then saved at the top of the group. The group remains for 1 year.
Warm welcome into the Deepening inward

my twin flame chose to go back to an Ex !!

صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh

صفحتنا الرسمية توأم الشعلة بالعربي

Verifierad av MonsterInsights