En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan
Twin Flame

En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan

En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan.
Den är stor – – ja till och med större än Era hjärtchakran.
Den placeras där för att stabilisera och kalibrera Era energier i den övergång som Ni befinner Er i.
Övergången från en fas till en annan.
Den håller samman Era energier tills alla de nya energierna som växer fram i Er har kommit på plats
Den stärker Er och den får Er att se igenom illusionerna. Den håller en ny hög frekvens som tillhör den nya framtid som Ni är på väg in i. Ni förbereds mer än Ni tror.
I den djupa själsliga process Ni befinner Er i, hjälper den grönskimrande diamanten Er genom att hålla en stabil ljusfrekvens i Era kroppar.
Se till att samtidigt kalla på Er stjärnfamilj.
De väntar ivrigt på att få komma till Er för att få hjälpa Er med förvandlingen.
Ju närmare de kommer Er, ju mera börjar den grönskimrande diamanten att pulsera.
Den aktiveras av Era gemensamma frekvenser – Er stjärnfamiljs säregna ljus.
Och detta pulserande ljus aktiverar i sin tur Era själar.
I den fördjupning Ni nu står i är Era hjärtans djup vidöppna, och blottar Era allra djupaste sköraste drömmar i än icke manifesterad form.
Och det är i djupet av dessa Ni finner Er allra renaste essens – den djupa rena kärleken till livet.
För Ni är här för att bejaka livet i mänsklig form.
I medvind och i motvind. Er upptäcktsresa är oändlig, och Er färd får nu en ny mening och en ny start, och så sakteliga även en lite ny riktning.
Upp ur brunnen av Era inre djup stiger sanningens väsen.
Den del av Er som är i ständig kontakt med Källan. Ur den kan Ni hämta kunskap, mod och kraft. Ur den kan Ni få näring till Era drömmar.
Underskatta inte kraften i Era drömmars visioner.
De ger Er så otroligt mycket kraft, hopp och glädje.
Även om vardagen kan vara fylld av sysslor som ska utföras som upptar största delen av Er vakna tid – så sluta aldrig att ge näring åt Era drömmar.
Det är med deras hjälp Ni manifesterar fram Era liv, och det är den allra största gåvan med att leva ett liv i mänsklig form.
Låt Era drömmar beröra Era hjärtan, och låt Era hjärtans djup ge kraft åt Era visioner.
Ni är alla i samma båt, och Ni är alla i den på Er själsliga resa i dess storslagna äventyr.
Detta är något som Ni alla delar.
Så när Ni nu står inför ytterligare en fördjupning av Era själars längtan efter sin egen fullbordan, passa då på att fördjupa Er i den. Bejaka den.
Även de delar som väcker Era rädslor och smärtar.
För ur dem finner Ni styrka.
Och ur dem når Ni Era hjärtans djupa kärlek till Er själva.
Vet att därinne i djupet finns alla de själskoder som vill aktiveras i Er för att ta Er vidare på denna storslagna resa i detta liv.
Och låt Er stjärnfamilj få resa samman med Er.
Kalla på dem och låt dem hjälpa Er.
Ni har delat så mycket tillsammans – ja Ni delar ju samma ursprung.
Era själar är därför för evigt sammanlänkade till varandra, och Er kärlek till varandra är obegränsad. Vilken källa kan vara bättre att ösa ur än den.
Nu går Ni in i djupet, och den grönskimrande diamanten håller Er stabila i sin högfrekventa och potenta kraft.
Vi älskar Er och Vi reser tillsammans med Er in i Era inre djup. Låt oss därför göra denna innerliga resa tillsammans.
Era Stjärnfamiljers ursprung genom Orakel Sara
الشاكرات والحب | كم شاكرة تربطك بتوأمك ؟!
En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan
A large green shimmering diamond is placed in your hearts.
It is big – – yes even bigger than your heart chakras.
It is placed there to stabilize and calibrate Your energies in the transition you are in. The transition from one phase to another. It holds your energies together until all the new energies that grow in You have arrived in place
It strengthens You and it makes You see through the illusions.
It holds a new high frequency that belongs to the new future that you are heading into. You are prepared more than you think.
In the deep spiritual process You are in, the green shimmering diamond helps You by keeping a stable light frequency in your bodies.
Be sure to call on your star family at the same time.
They are eagerly waiting to come to you to help you with the transformation.
The closer they get to Er, the more the green shimmering diamond begins to pulsate.
It is activated by your common frequencies – the special light of your star family. And this pulsating light, in turn, activates Your souls.
In the depth You are now in, the depths of Your hearts are wide open, and reveal Your very deepest fragile dreams in yet non-manifested form.
And it is in the depths of these You find Your very purest essence – the deep pure love of life.
For You are here to affirm life in human form. In the headwind and in the headwind.
Your journey of discovery is endless, and your journey now gets a new meaning and a new start, and so slowly also a slightly new direction.
Up from the well of your inner depths rises the essence of truth.
The part of You who are in constant contact with the Source.
From it you can get knowledge, courage and power.
From it you can get nutrition for your dreams.
Don’t underestimate the power of the visions of your dreams.
They give you so much power, hope and joy. Although everyday life can be filled with chores to be done that take up most of your waking time – so never stop feeding your dreams.
It is with them You manifest your lives, and it is the greatest gift of living a life in human form.
Let your dreams touch your heart, and let the depths of your heart give power to your visions. You are all in the same boat, and You are all in it on Your spiritual journey in its grand adventure.
This something you all share.
So when you are now facing a further deepening of your souls’ longing for its own fulfillment, then be sure to deepen Yourself in it. Announcing the day.
Even the parts that awaken Your fears and pains.
For in them you find strength.
And out of them you reach the deep love of your hearts for yourselves.
Know that deep down there are all the soul codes that want to be activated in You to take You further on this magnificent journey in this life.
And let your star family travel with you.
Call them and let them help you.
You have shared so much together – yes You share the same origin.
Your souls, therefore, are eternally linked to each other, and your love for each other is unlimited. What source could be better to pour out of than it.
Now you enter the depths, and the green shimmering diamond keeps you stable in its high-frequency and potent power.
We love You and We travel with You into your inner depths. Therefore, let us do this inner journey together.
Your Star Family Origins through Oracle Sara

En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan

صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh

صفحتنا الرسمية توأم الشعلة بالعربي

En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan
En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan
Verified by MonsterInsights